KVARTERET ASK

I samarbete med GBJ bygg har vi tagit fram Kvarteret Ask - ett förslag för ett nytt bostadskvarter med 63 bostäder. Stort fokus för förslaget är den sociala och ekologiska hållbarheten.

Ett huvudsakligt angreppssätt som genomsyrat arbetet med Kvarteret Ask har varit att betrakta hela gården som ett grönt rum som byggnader och parkeringsplatser varsamt placeras i. Gården får därmed möjlighet att breda ut sig över hela ytan och mellanrummen som bildas ger utrymme för mindre avgränsade rum för olika ändamål. Kvarteret är placerat vid infarten till Trelleborg och blir därmed stadens första, en övergång mellan stad och land.

För att möta och rama in det stora gaturummet krävs en större skala på bebyggelsen. Samtidigt ska Kvarteret Ask möta den småskaliga villabebyggelsen i väster. Att den lilla skalan finns närvarande i kvarteret är viktigt för att det ska kännas trivsamt och intimt.

Beställare - GBJ Bygg

Projekt - Markanvisningstävling Trelleborg

Omfattning - 63 bostäder

Status - Avslutad

Vy från norr längs Lundavägen. 

Hela tomten betraktas som en grön gård som fylls med liv och grönska. 

Fasadvy genom gårdsrum

Vy från gården.